خواص آنتی ایجینگ رویال ژلی و خواص …

رویال ژلی، فراورده ای زرد رنگ است که از غددی در بخش پایینی حلق و فک پایین زنبور عسل پرستار تولید می شود و ترکیبی غنی از پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، آمینو اسیدهای آزاد، فلاونوئیدها، فنول ها، ویتامین ها و مینرال ها است (Park, Cho et al. 2012, Kunugi and Mohammed Ali 2019). این ترکیب جهت تغذیه زنبور ملکه در تمام مدت عمر مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود آن که زنبور ملکه ژنومی مشابه زنبورهای کارگر دارد، تغذیه از رویال ژلی منجر به افزایش چشمگیر طول عمر و قدرت تولید مثل در زنبور ملکه می شود (Kunugi and Mohammed Ali 2019).

 

خواص آنتی ایجینگ رویال ژلی

فرایند ایجینگ پوست یک پروسه پیچیده بیولوژیک است که عوامل ایجاد کننده آن به سه دسته ذاتی، هورمونی و محیطی تقسیم می شوند و نتیجه نهایی آن کاهش الاستیسیته و رطوبت پوست است. ایجینگ ذاتی عاملی ژنتیکی و وابسته به زمان است و اثرات عوامل محیطی نظیر نور فرابنفش آن را تشدید و تسریع می نماید. در سمت دیگر، ایجینگ هورمونی اغلب در خانم ها و با ورود به سنین یائسگی رخ می دهد.

پوست یکی از مهمترین ارگان های هدف استروژن بوده و این هورمون نقش مهمی در حفظ پایداری و بازسازی پوست دارد. در خانم های یائسه، فقدان استروژن منجر به کاهش ضخامت و کلاژن پوست و نیز افزایش خشکی و چروک می شود. در یک مدل موشی که در آن پیری پوست به واسطه اوواریکتومی و حذف هورمون استروژن ایجاد شده بود، مشخص گردید که تجویز رژیم رویال ژلی به مدت 12 هفته، سبب افزایش تولید پروتئین پروکلاژن تایپ 1 در قسمت پوست ناحیه پشت موش می شود (شکل 1). به علاوه میزان کلاژن (شکل 2) در پوست گروهی که مورد تجویز رویال ژلی قرار گرفته بودند به پوست موش های سالم و دارای تخمدان نزدیک بود (Park, Cho et al. 2012).

شکل 1 بررسی هیستولوژیک تآثیر رویال ژلی بر ایجینگ پوست. تصاویر ردیف بالا نمایش دهنده ظاهر ساده بافت و تصاویر ردیف پایین نمای رنگ آمیزی شده به روش Masson’s trichrome staining هستند. ستون اول از چپ، پوست موش سالم (دارای تخمدان)، ستون دوم پوست موش فاقد تخمدان بدون رژیم رویال ژلی و ستون سوم و چهارم پوست موش های فاقد تخمدان با رژیم رویال ژلی تهیه شده از دو منبع متفاوت را نشان می دهند.


شکل 2 بررسی بیان پروتئین پروکلاژن تایپ 1. از چپ به راست، غلظت رنگ نشان دهنده میزان تولید پروتئین پروکلاژن در گروه موش سالم، موش فاقد تخمدان
بدون رژیم رویال ژلی و موش های فاقد تخمدان با رژیم رویال ژلی تهیه شده از دو منبع متفاوت است

 

به نظر می رسد این اثر رویال ژلی بر افزایش ساخت کلاژن به کمک اسیدهای چرب بایو اکتیو موجود در رویال ژلی باشد. در پژوهشی مشخص شد اسیدهای چرب موجود در رویال ژلی نظیر  10-hydroxy-trans-2-decenoic acid یا به اختصار 10H2DA از طریق القای TGF-beta به صورت وابسته به دوز سبب افزایش تولید کلاژن در سلول های فیبروبلاست می شوند (Koya-Miyata, Okamoto et al. 2004).

شکل 3 بررسی اثر اسیدهای چرب موجود در رویال ژلی بر تولید کلاژن در فیبروبلاست ها. نمودار، تولید کلاژن را در سلول های فیبروبلاست طی 5 روز مجاورت با دوز 4.3 mg/mL
(مشکی) و دوز 1.3 mg/mL (خاکستری) و بدون مجاورت (سفید) با اسیدهای چرب رویال ژلی نمایش می دهد. تولید کلاژن در حضور دوز بالاتر رویال ژلی به صورت معناداری افزایش نشان می دهد. 

 

اثر رویال ژلی روی پوست محدود به مصرف خوراکی نیست. در تحقیقی که برای پی بردن به اثر رویال ژلی بر بهبود زخم ناشی از سوختگی در یک مدل موشی صورت گرفت، از رویال ژلی به صورت موضعی استفاده گردید و مشخص شد رویال ژلی نه تنها در بهبود سریع تر و کارآمدتر پوست نقش دارد بلکه بیان فاکتورهایی نظیر پروکلاژن تایپ 1 را نیز که در جلوگیری از ایجینگ پوست نقش دارند افزایش می دهد. در این تحقیق که در بازه 28 روزه به انجام رسید نشان داده شد که علاوه بر افزایش پروکلاژن تایپ 1، بازسازی و ضخامت اپیتلیوم (شکل 3)، آنژیوژنز و تکثیر فیبروبلاست ها در گروه رویال ژلی نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است. بالعکس، مساحت زخم (شکل 4) در گروه رویال ژلی نسبت به گروه شاهد کمتر بود (Mahdian, Amiri et al. 2020).

شکل 4 بررسی هیستولوژیک اثر رویال ژلی بر ترمیم زخم. ردیف بالا تصویر بافت در شروع آزمایش و تصویر پایین روز 14 را نشان می دهد. A نشان دهنده گروه شاهد منفی(درمان با اوسرین)، B گروه شاهد مثبت (درمان با سیلور سولفادیازین)، C گروه درمان با رویال ژلی یک درصد و D گروه درمان با رویال ژلی 3 درصد است. همان طور که در تصاویرمشاهده می گردد، در سه گروه درمانی پس از 14 روز درمان، بافت پوست ساختارمیکروسکوپی نسبتاً یکنواختی دارد و رشد و ضخامت اپیتلیوم مناسب است. در گروه شاهد منفی،هر چند رشته های کلاژن شکل گرفته اند ولی اپیتلیومی دیده نمی شود.

 

شکل 5 بررسی بهبود زخم با تجویز رویال ژلی. ردیف بالا بررسی زخم ناشی از سوختگی در روز 1، ردیف دوم روز 14 و ردیف سوم روز 28را نشان می دهند. A نشان دهنده گروه شاهد منفی (درمان با اوسرین)، B گروه شاهد مثبت (درمان با سیلور سولفادیازین)، C گروه درمان بارویال ژلی یک درصد و D گروه درمان با رویال ژلی 3 درصد است. همان طور که در تصویر مشخص است رویال ژلی 3 درصد بیشترین سرعت وکارایی را در بهبود زخم نشان داده است.  

 

در دو پژوهش دیگر، اثر رویال ژلی بر خنثی سازی اثر مهلک فوتوایجینگ نور فرابنفش (UV) در فیبروبلاست های پوست انسان بررسی گردید. کاهش تولید پروکلاژن و افزایش آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز (MMP) از مارکرهای فوتوایجینگ است. در این دو تحقیق مشخص شد رویال ژلی و اسیدهای چرب موجود در آن با خنثی کردن رادیکال های آزاد ایجاد شده در اثر UVA و UVB از آسیب های اکسداتیو و ایجینگ پوست جلوگیری کرده و هم زمان تولید پروکلاژن تایپ 1 را افزایش می دهند. (Park, Hwang et al. 2011, Zheng, Lai et al. 2013, Kunugi and Mohammed Ali 2019).

شکل 6 بررسی اثر رویال ژلی بر تولید پروکلاژن در فیبروبلاست های پوست. فیبروبلاست های پوستی بعد از قرار گرفتن در معرض نور UVB، به مدت 72 ساعت درمجاورت غلظت های مختلف رویال ژلی و یا یکی از اسیدهای چرب آن (10H2DA) قرار داده شدند. نتیجه آن که مجاورت با رویال ژلی و 10H2DA نسبت به نمونه کنترلِ بدون مجاورت، توانست به صورت معناداری تولید پروکلاژن را در این سلول ها افزایش دهد.

 

شکل 7 بررسی اثر محافظتی اسیدهای چرب رویال ژلی بر فتوایجینگ فیبروبلاست های پوست. سلول های فیبروبلاست پوست انسان پس از تحریک شدن با UVA، به مدت 48 ساعت در مجاورت با 10H2DA قرار گرفتند. در شکل A، تولید کلاژن در حضور 10H2DA چه با تحریک فرابنفش و چه بدون آن نسبت به نمونه شاهد منفی افزایش یافته است. شکل B و C نشان می دهند پس از تحریک با فرابنفش، تولید آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز در نمونه هایی که با 10H2DA مجاور بوده اند (ستون سیاه سمت راست) به صورت معناداری نسبت به نمونه های کنترل (ستون سیاه سمت چپ) کمتر بوده است. 

 

خلاصه ای از سایر اندیکاسیون های رویال ژلی در اختلالات و بیماری های پوستی:
 • از طریق مهار سایتوکاین هایی نظیر اینترلوکین 1، 2، 6 و 10 و TNF-alpha و نیز تنظیم ترشح اینترفرون گاما و نیتریک اکساید، رویال ژلی خواص ضد التهابی و ایمونوماجولاتوری خود را در اختلالات التهابی پوست اعمال می کند. به همین منظور رویال ژلی در درمان درماتیت آتوپیک، هایپرکراتوز، هایپرتروفی و التهابات درم و اپیدرم به کار گرفته شده است (Kurek-Górecka, Górecki et al. 2020).
 • رویال ژلی در درمان لیکن، زونا، زخم بستر، زخم سوختگی و زخم دیابتی مورد آزمایش قرار گرفته است و در همگی از طریق بهبود رژنراسیون اپیتلیوم کمک کننده بوده است. در آزمایشی، در 7 مورد از 8 زخم پای دیابتی که برای مدت سه ماه تحت درمان با رویال ژلی 5 درصد قرار گرفت، 7 زخم بهبودی کامل و یک مورد بهبودی نسبی نشان دادند. پروتئین defensin-1 موجود در رویال ژلی فرایند تکثیر اپیتلیوم و مهاجرت کراتینوسیت ها را در محل زخم تحریک می نماید (Kurek-Górecka, Górecki et al. 2020).
 • رویال ژلی در فراورده های آرایشی-بهداشتی به عنوان نرمال کننده ترشح سبوم برای پوست های سبورئیک و مستعد آکنه نیز به کار می رود، جایی که به طور معمول لزیون های پوستی و زخم های کوچک نیز رخ می دهند (Kurek-Górecka, Górecki et al. 2020).
 • رویال ژلی خواص مرطوب کنندگی قدرتمندی دارد و با حفظ آب در استراتوم کورنیوم سبب افزایش رطوبت و الاستیسیته بافت پوست می شود (Kurek-Górecka, Górecki et al. 2020). این خاصیت حتی با مصرف خوراکی نیز، در یک کارآزمایی بالینی دو سر کور با مصرف روزانه رویال ژلی به مدت 3 ماه، به اثبات رسیده است (Nakashima, Otsuka et al. 2018).
 • به علت غنای تغذیه ای رویال ژلی برای پوست، در فراورده هایی نظیر بالم ها، کرم ها و لوسیون ها، رویال ژلی نقش رژنره و تغذیه کنندگی و التیام بخشی پوست را ایفا می کند. رویال ژلی حاوی انواع ویتامین ها نظیر ویتامین های گروه B، ویتامین C، E و A است اما در این بین پانتوتنیک اسید (ب5) بیشترین غلظت را در این فراورده دارد. به علاوه، زینک، مس، آهن، کلسیم و منیزیم از جمله مهمترین مینرال های موجود در رویال ژلی محسوب می شوند (Kunugi and Mohammed Ali 2019).
 • رویال ژلی واجد خواص آنتی باکتریال و آنتی فونگال است و در زمینه عفونت های پوستی اثرات آن بر استاف اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، کاندیدا آلبیکنز و آسپرژیلوس باسیلینسیس بررسی و اثبات گردیده است (Al-Abbadi 2019).  

 

نحوه مصرف رویال ژلی به صورت پوستی:

پژوهش علمی و بالینی انسانی قابل استفاده برای مشخص شدن میزان و نحوه مصرف پوستی فراورده رویال ژلی با تآکید بر خاصیت آنتی ایجینگ و مرطوب کنندگی یافت نشد. در تحقیقی که به منظور درمان زخم پای دیابتی صورت گرفت، پس از انجام فرایندهای روتین شستشو و دبریدمان و پیش از پانسمان زخم از رویال ژلی 5 درصد پوستی استریل استفاده شد. این عمل سه بار در هفته به مدت 12 هفته تکرار شد (Siavash, Shokri et al. 2015).  در تحقیقی مشابه، 1 تا 3 گرم از پماد حاوی رویال ژلی حداقل 2 بار در هفته و به مدت 6 ماه یا تا زمان بهبود زخم، بعد از شستشو و دبریدمان و قبل از پانسمان با گاز استریل روی زخم بیمار دیابتی استعمال شد (Abdelatif, Yakoot et al. 2008).

با توجه به مقالات بررسی شده در بخش قبلی به نظر می رسد برای مشاهده اثر جوان سازی (مرطوب کنندگی و کلاژن سازی) مصرف روزانه کرم رویال ژلی بین 1 تا 3 ماه، برای بهبود زخم سوختگی روزانه برای حدود 2 هفته و برای زخم دیابتی در موارد شدید، یک روز در میان از 3 تا 6 ماه زمان نیاز باشد. بدیهی است برای جذب ترکیبات بایو اکتیو رویال ژلی، کرم حداقل باید به مدت 3 تا 4 ساعت روی موضع بماند. در مواردی مثل زخم که پانسمان صورت می گیرد تا تعویض پانسمان کرم روی موضع می ماند.

در مثال هایی از کرم رویال ژلی که در بازار جهانی یافت شد نحوه مصرف به شرح ذیل بود:

 • به دفعات مورد نیاز در روز و به صورت تنها یا زیر میکاپ می تواند مصرف گردد (Fleur De Lis Naturals Royal Jelly).
 • هر صبح و غروب بعد از مصرف تونر و لوسیون از کرم رویال ژلی استفاده شود (RENOVE ROYAL JELLY CREAM).
 • صبح ها به آرامی و با حرکت دورانی به سمت بالا روی صورت و گردن مالیده شود (Marks & Spencer Royal Jelly Face Cream).
 • به آرامی روی کل صورت، گردن و ناحیه دکلته مالیده شود تا به خوبی جذب گردد (Royal Care – Royal Jelly Cream).
 • هر صبح و غروب به آرامی روی صورت (به جز دور چشم)، گردن و ناحیه دکلته مالیده شود (Royal Jelly Pro Resilience Royal Cream Comfort).

 

پیشنهاد فرمولاسیون برای اثر بهتر:

مهمترین اسید چرب موجود در رویال ژلی، 10H2DA، که عامل مهمی در القای تولید کلاژن است جذب پوستی کمی دارد. با تهیه فرمولاسیون لیپوزومال می توان جذب این ترکیب مهم را افزایش داد (Perminaitė, Fadda et al. 2021).

 

خلاصه ای از اثرات رویال ژلی بر ارگان های بدن در مصرف خوراکی:

 1. خواص آنتی مایکروبیال:

از زمان های دور، از رویال ژلی به عنوان یک ترکیب آنتی مایکروبیال با طیف اثر گسترده استفاده می شده است. امروزه با بررسی ترکیبات موجود در رویال ژلی مشخص شده است اسید چرب 10H2DA و نیز پپتیدهای نظیر آپیسیمین، آپالبومین آلفا، ژلئین ها، رویالیسین و رویالَکتین عامل ایجاد این خاصیت در رویال ژلی هستند. مطالعات متعددی از اثر این ترکیبات بر باکتری های گرم منفی و مثبت و قارچ ها مستند شده است. به طور مثال، رویالکتین روی استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین اثر مهاری دارد و نیز غلظت های بالای رویال ژلی رشد سودوموناس آئروژینوزا را مهار می نماید. افزون بر این رویال ژلی، رشد انواع گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا را مهار می کند (Khazaei, Ansarian et al. 2018).

 1. خواص آنتی اکسیدانی:

مطالعات نشان می دهد رویال ژلی واجد خاصیت جمع آوری رادیکال های آزاد است. بخشی از این اثر به کمک محتوای آمینواسیدی رویال ژلی صورت می گیرد. به علاوه در مئل های آزمایشگاهی مشخص گردیده است که رویال ژلی موجب افزایش فعالیت آنزیم هایی نظیر سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز می گردد که همگی نقش حیاتی در خنثی سازی رادیکال های آزاد ایفا می کنند. مشاهده شده است که رویال ژلی با کاهش تولید ترکیب مالون دی آلدهاید و افزایش آنزیم های مذکور، در برابر اثرات اکسیداتیو سیس پلاتین و کربن تتراکلراید در کلیه و کبد نقش حفاظتی ایفا می کند. با همین مکانیسم، در کارآزمایی های بالینی نشان داده شده است که رویال ژلی، استرس اکسیداتیو را در گلبول های قرمز افراد دیابتی کاهش می دهد. این فعالیت های آنتی اکسیدانی، در محافظت از کبد در مقابل ضایعات ناشی از تابش اشعه و پرتودرمانی نیز کارکرد دارد (Khazaei, Ansarian et al. 2018).

 1. فعالیت های ضد سرطانی:

در مطالعه ای نشان داده شد تزریق داخل صفاقی رویال ژلی با فاصله چند روز قبل یا بعد از تزریق سلول های سرطانی از متاستاز پیشگیری نمی کند در حالی که تزریق هم زمان سبب ممانعت از متاستاز به ریه می شود و این نشان می دهد در حضور رویال ژلی از متاستاز ممانعت به عمل آمده است. هم چنین مشخص شده است عصاره پروتئین های رویال ژلی تکثیر سلول های سرطانی سینه (MCF-7) را متوقف می نماید. اسید چرب 10H2DA موجود در رویال ژلی تولید توبول ها، تکثیر و مهاجرت سلول های اندوتلیال عروق بند ناف انسان را که فرایندی وابسته به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) است مهار می نماید و از این طریق می تواند از آنژیوژنز تومورها جلوگیری کند. در پژوهشی دیگر، رویال ژلی موجب شد فعالیت آنزیم اِن-استیل ترسفراز در سلول های کارسینومای هپاتوسلولار انسانی مختل گردد. این آنزیم نقشی حیاتی در چرخه رشد بسیاری سلول های سرطانی دارد (Khazaei, Ansarian et al. 2018).

 1. تنظیم سیستم ایمنی:
 • بهبود ایمنی:

رویال ژلی ترشح اینترفرون گاما، تولید آنتی بادی و تکثیر لمفوسیت های سالم و کارآمد را افزایش می دهد. اسید چرب 3, 10-DDA با فعال کردن و بلوغ مارکرهای سطحی گروهی از دندریتیک سل ها به نام MoDC و پلاریزه کردن سیستم ایمنی به سمت ایمنی سلولی Th1 در تقویت ایمنی در برابر ویروس ها و سلول های سرطانی مؤثرند (Khazaei, Ansarian et al. 2018). افزایش تمام رده های سلول های خونی و آلفاگلوبولین ها با مصرف رویال ژلی گزارش شده است. به نظر می رسد مصرف رویال ژلی در مهار رشد تومورهایی که رشد کندتری دارند تأثیر بیشتری داشته باشد (Bogdanov 2011).

 • کمک به بهبود بیماری های خودایمنی:

مصرف رویال ژلی در بیماران گرِیوز با سوئیچ ایمنی از Th2 (همورال) به Th1 (سلولی) همراه است که می تواند در بهبود اختلال تیروئیدی این افراد مؤثر باشد. رویال ژلی سبب کاهش تولید سایتوکاین های التهابی نظیر اینترلوکین 1 و 6 و TNF-alpha می گردد و بر اساس مدل های حیوانی تجویز خوراکی رویال ژلی ممکن است موجب بهبود ضایعات کولونی در بیماران مبتلا به کولیت شود (Khazaei, Ansarian et al. 2018). هم چنین، یک مطالعه انسانی روی کودکان مبتلا به SLE نشان داد بعد از 3 ماه مصرف رویال ژلی به صورت معناداری وضعیت بیماران بهبود پیدا کرده است (Ahmad, Campos et al. 2020).

 1. کاهش کلسترول:

در مطالعات انسانی مشاهده شده است رویال ژلی در بهبود هایپرکلسترولمیا مؤثر است. پروتئینی به نام MRJP1 در رویال ژلی جذب کلسترول را از سلول های پوششی روده کم و نیز با اتصال به اسیدهای صفراوی به دفع آن ها در مدفوع کمک می کند. در پژوهشی نشان داده شد که این پروتئین از ایجاد آتروم در آئورت ممانعت به عمل می آورد (Khazaei, Ansarian et al. 2018). مصرف خوراکی رویال ژلی به مدت 12 هفته می تواند پروفایل چربی را بهبود بخشد و به کنترل دیس لیپیدمیای ناشی از منوپوز در زنان کمک کند. آنالیز داده ها نشان می دهد رویال ژلی می تواند در کاهش کلسترول تام و افزایش HDL-C مؤثر باشد (Ahmad, Campos et al. 2020).

 1. کاهش فشار خون:

فرم گلیکوزیله پروتئین MRJP1 موجود در رویال ژلی سبب کاهش فشار خون می شود. مکانیسم دقیق این عملکرد هنوز شناخته شده نیست (Khazaei, Ansarian et al. 2018). یکی از مکانیسم های دیگر رویال ژلی در کاهش فشار احتمالاً افزایش تولید نیتریک اکساید در چرخه cGMP است (Ahmad, Campos et al. 2020).

 1. کمک به باروری و فعالیت جنسی:

مصرف رویال ژلی در مردان نابارور سبب افزایش تحرک اسپرم و افزایش سطح هورمون LH و هورمون تستوسترون می شود (Ahmad, Campos et al. 2020). در مدل های حیوانی ناباروری، نظیر موش های نر که تحت درمان با بلئومایسین قرار گرفته اند، 48 روز مصرف رویال ژلی سبب بهبود پارامترهای اسپرم شامل تحرک اسپرم، تعداد اسپرم، اسپرم های زنده و نیز افزایش غلظت تستوسترون در خون شد. به طریق مشابه، رویال ژلی در خنثی کردن اثرات مخرب دیابت بر وزن بیضه ها، پارامترهای اسپرم و غلظت تستوسترون مؤثر نشان داده است. مطالعات در سایر حیوانات من جمله، همستر، خرگوش و گوسفند نیز ضمن تأیید موارد فوق، افزایش غلظت فروکتوز در مایع سمن و افزایش حجم مایع سمن را نشان داده است. در سمت مقابل، اسیدهای چرب موجود در رویال ژلی خاصیت اتصال به گیرنده بتای استروژن را دارند و می توانند اثرات آن را شبیه سازی کنند (Khazaei, Ansarian et al. 2018, Ahmad, Campos et al. 2020). مطالعه بر روی 100 زن بین 40 تا 62 سال با اختلالات پیش از منوپوز نشان داد مصرف 2 بار در روز رویال ژلی به مدت 2 تا 4 هفته سبب بهبود علایم فلاشینگ، بی خوابی و آزردگی می گردد (Bogdanov 2011).

 1. افزایش قوای عمومی بدن:

در یک کارآزمایی بالینی به گروهی از ورزشکاران روزانه رویال ژلی و به گروهی دیگر دارونما داده شد. بعد از 10 و 21 روز کارایی ورزشی من جمله استقامت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص ها در گروه دریافت کننده رویال ژلی به صورت معناداری بهتر بودند. به علاوه تعداد انواع گلبول های سفید و IgA در این گروه بالاتر بود. در فوتبالیست های جوان تستی مشابه ولی طولانی مدت انجام شد و در انتهای آزمایش مشخص شد شاخص هایی نظیر قد، محیط ران در بالای زانو و محیط بخش پایینی پا در گروه تست بیشتر و میزان چربی بدن کمتر بود. رویال ژلی متابولیسم و تنفس سلولی را از طریق افزایش فسفریلاسیون اکسیداتیو زیاد می کند. در تحقیقی دیگر بر روی 23 نفر میانسال و سالمند، مصرف 2 بار در روز رویال ژلی به مدت 25 روز سبب رفع بی حالی و گیجی، بهبود خواب، کاهش کلسترول و تری گلیسرید و نیز بالا رفتن تعداد سلول های ایمنی خون گردید (Bogdanov 2011). در یک کارآزمایی دو سر کور در ژاپن با شرکت 61 نفر افراد 42 تا 83 ساله، بعد از 6 ماه، گروه رویال ژلی در تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت، سطح تستوسترون و سلامت ذهنی، نسبت گروه شاهد منفی، برتری داشتند (Morita, Ikeda et al. 2012).

 1. تقویت سیستم اعصاب مرکزی:

رویال ژلی از طریق تحریک فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول های گلیال اثرات نوروتروفیک و نوروپروتکتیو از خود بروز می دهد. رویال ژلی تمایز انواع سلول های مغزی نظیر نورون ها، آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها را از سلول های بنیادی مغزی القا می نماید. به علاوه، رویال ژلی با رژنراسیون سلول های گرانولی هیپوکمپ فرایندهای کاگنتیو را در در مغز بهبود می بخشد (Bogdanov 2011). مصرف رویال ژلی در بیماران آلزایمز یائسه از طریق کاهش ذخیره کلسترول و آمیلوئید بتا، افزایش پاسخ کولینرژیک و سطح استروژن و نیز بهبود سد خونی-مغزی و سیستم عصبی اتونوم سبب بهبود وضعیت بیمار می گردد. پپتیدهای موجود در رویال ژلی خواص نوروپروتکتیو دارند و با مهار آنزیم بتا-سیکریتاز و مهار تولید آمیلوئید بتای 40 و 42 می توانند در درمان افراد مسن مبتلا به آلزایمر و بیماری های نورودژنراتیو کمک کننده باشد (Ahmad, Campos et al. 2020).

 1. خواص پوستی و مخاطی:

رویال ژلی با افزایش بیان پروفیلاگرین در پوست فعالیت رطوبت رسان های طبیعی (NMF) را زیاد می کند (Bogdanov 2011). افزون بر این با افزایش رطوبت در استراتوم کورنیوم پوست سبب افزایش الاستیسیته آن می گردد (Nakashima, Otsuka et al. 2018). افزایش تولید پروکلاژن 1 یکی از مهمترین اثرات رویال ژلی بر سلامت پوست است که برای محافظت در برابر پیری پوست می تواند بسیار کمک کننده باشد (Park, Cho et al. 2012). افزون بر این، در مدل موکوزیت دهانی ایجاد شده بعد از شیمی درمانی با فلوئورواوراسیل (5-FU) در همستر، مصرف رویال ژلی به صورت وابسته به دوز سبب بهبود زخم های دهانی گردید (Ahmad, Campos et al. 2020).

 

موارد احتیاط:

طبق مطالعات در آسیای شرقی که در آن مصرف رویال ژلی رواج بیشتری دارد، تقریباً از هر 1000 نفر 6 نفر ممکن است به رویال ژلی حساسیت داشته باشند و عوارضی مانند آسم یا ضایعات جلدی بروز دهند. این رخداد به ویژه در افرادی که سابقه آلرژی به نیش زنبور دارند بیشتر اتفاق می افتد. بهتر است در افراد مستعد آسم و آلرژی با احتیاط مصرف گردد (Bogdanov 2011).

 

منابع:

Abdelatif, M., et al. (2008). “Safety and efficacy of a new honey ointment on diabetic foot ulcers: a prospective pilot study.” Journal of wound care 17(3): 108-110.

Ahmad, S., et al. (2020). “New Insights into the Biological and Pharmaceutical Properties of Royal Jelly.” International journal of molecular sciences 21(2): 382.

Al-Abbadi, A. A. (2019). “The Antimicrobial Potential of Royal Jelly against some Pathogenic Bacteria and Fungi.” Jordan Journal of Biological Sciences 12(4).

Bogdanov, S. (2011). “Royal jelly, bee brood: composition, health, medicine: a review.” Lipids 3(8): 8-19.

Khazaei, M., et al. (2018). “New Findings on Biological Actions and Clinical Applications of Royal Jelly: A Review.” J Diet Suppl 15(5): 757-775.

Koya-Miyata, S., et al. (2004). “Identification of a collagen production-promoting factor from an extract of royal jelly and its possible mechanism.” Bioscience, biotechnology, and biochemistry 68(4): 767-773.

Kunugi, H. and A. Mohammed Ali (2019). “Royal jelly and its components promote healthy aging and longevity: from animal models to humans.” International journal of molecular sciences 20(19): 4662.

Kurek-Górecka, A., et al. (2020). “Bee products in dermatology and skin care.” Molecules 25(3): 556.

Mahdian, Z., et al. (2020). “Effects of Topical Application of Royal Jelly on Second-Degree Burn Wound Healing in Male Rats.” International Journal of Medical Laboratory.

Morita, H., et al. (2012). “Effect of royal jelly ingestion for six months on healthy volunteers.” Nutrition journal 11(1): 1-7.

Nakashima, C., et al. (2018). “The effect of oral royal jelly administration on skin barrier function: a double-blind randomized placebo-controlled trial.” European Journal of Dermatology 28(4): 563-564.

Park, H. M., et al. (2012). “Royal jelly increases collagen production in rat skin after ovariectomy.” Journal of medicinal food 15(6): 568-575.

Park, H. M., et al. (2011). “Royal jelly protects against ultraviolet B–induced photoaging in human skin fibroblasts via enhancing collagen production.” Journal of medicinal food 14(9): 899-906.

Perminaitė, K., et al. (2021). “Formulation of Liposomes Containing Royal Jelly and Their Quality Assessment.” Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Valencia: Amer Scientific Publishers, 2021, vol. 21, n. 00.

Siavash, M., et al. (2015). “The efficacy of topical royal jelly on healing of diabetic foot ulcers: a double‐blind placebo‐controlled clinical trial.” International wound journal 12(2): 137-142.

Zheng, J., et al. (2013). “10‐Hydroxy‐2‐decenoic acid prevents ultraviolet A‐induced damage and matrix metalloproteinases expression in human dermal fibroblasts.” Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 27(10): 1269-1277.

Health for life*سلامتی برای زندگی

پست های مرتبط